Odpust Porcjunkuli

W kościołach i klasztorach franciszkańskich 2 sierpnia obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Tego dnia w kościołach franciszkańskich i parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Za zgodą biskupa diecezjalnego odpust ten może być przeniesiony na niedzielę przypadającą przed lub po 2 sierpnia.

Święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli związane jest z bazyliką Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Porcjunkula, czyli „kawałeczek”, „drobna część”, to niewielka kapliczka, która obecnie mieści się w tej świątyni. Według legendy została ona wybudowana już w VI wieku przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej wiozących ze sobą grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Zniszczoną kapliczkę odnowił św. Franciszek w 1207 roku i zamieszkał w niej. Później dołączyli do niego inni bracia. To św. Franciszek miał nadać świątyni nazwę Matki Bożej Anielskiej.

11 kwietnia 1909 r. papież Pius X nadał kościołowi Matki Bożej Anielskiej w Asyżu godność bazyliki patriarchalnej i papieskiej.

Odpust zupełny Porcjunkuli wiąże się z podaniem, według którego Matka Boża, ukazując się św. Franciszkowi w otoczeniu aniołów, miała powiedzieć, że w zamian za jego gorliwość w staraniach o zbawienie dusz, może on poprosić o łaskę, jaką zechce. Św. Franciszek prosił, aby wszyscy, po odbytej ze skruchą spowiedzi i po nawiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów.

Początkowo odpust zupełny Porcjunkuli można było uzyskać 2 sierpnia wyłącznie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Od XIV wieku papieże zaczęli przyznawać go także poszczególnym kościołom franciszkańskim. W roku 1847 odpust, decyzją papieża Piusa IX, można było uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych i innych, przy których istnieje III Zakon św. Franciszka. W 1911 roku papież Pius X rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły.

Aby uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli należy:

 • pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary,
 • wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.
 • przystąpić do spowiedzi świętej,
 • przyjąć Komunię świętą,
 • pomodlić się w intencjach Ojca Świętego,

Odpusty za Zmarłych

 1. W dniach od 1 do 8 listopada, Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w my­śli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten jest zupeł­ny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, je­den raz na dzień.
 2. W Dzień Zaduszny, Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę, z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i od­mówią tam OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA, mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. Zwyczajne warunki zyskania odpustu zupełnego:
  • – Łaska uświęcająca uzyskana w spowiedzi sakramentalnej
  • – Komunia św.
  • – czyn odpustowy /nawiedzenie cmentarza i modlitwa za Zmarłych/
  • – modlitwa w intencji Ojca św. /„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna modlitwa/
  • – wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli braknie jakichś warunków, wówczas odpust jest cząstkowy.
 4. Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, dlatego można więcej razy wypełnić warunki wyma­gane do odpustu zupełnego. Należy także doceniać zyskiwanie odpustów cząstkowych, które można zyskiwać każdego dnia w ciągu roku /nawet kilka razy dziennie/ i ofiarować za dusze w czyśćcu.